Yhdistyksen säännöt

Voimassaolevat säännöt 23.2.2022

1. §  YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen sosiaalipsykiatristen yhteisöjen keskusliitto SSYK ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki.

2. §  TARKOITUS JA TEHTÄVÄ

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia voittoa jakamatonta sosiaalipsykiatrista toimintaa harjoittavien yhteisöjen verkostona, edunvalvojana, mielenterveys- ja päihdetyön kehittäjänä sekä tiedottajana ja kouluttajana.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tutkimus-, tiedotus-, julkaisu- ja koulutustoimintaa, osallistuu erilaisiin hyvinvointipalveluiden kehittämishankkeisiin sekä ylläpitää ja edistää jäsentensä yhteistyömuotojen kehittämistyötä. Yhdistys tekee esityksiä ja aloitteita sekä kansainvälistä yhteistyötä mielenterveys- ja päihdetyön kehittämiseksi.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarvittavaa irtainta omaisuutta ja kiinteistöjä, ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä harjoittaa alaansa liittyvää julkaisu- ja kustannus-toimintaa. Yhdistys voi harjoittaa sellaista ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksien toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallistuville.

3. §  JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä voittoa jakamattomuuden periaatteella toimiva rekisteröity yhdistys tai säätiö, joka harjoittaa sosiaalipsykiatrista toimintaa ja hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Jäsenet hyväksytään ja erotetaan yhdistyslain mukaisesti. Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen kokous.

4. §  HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu kahdeksan (8) jäsentä, jotka valitaan yhdistyksen jäsenjärjestöjen operatiivisen johdon piiristä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä muut toimihenkilöt.

Puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus ratkaistaan arvalla, sitten vuoron mukaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsumana tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokoukset voidaan järjestää tietoliikenneyhteyttä tai muuta teknistä apuvälinettä käyttäen.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) sen jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi vaaleissa arpa.

Hallituksen tehtävänä on

 1. valita keskuudestaan varapuheenjohtaja
 2. valvoa ja hoitaa yhdistyksen asioita näiden sääntöjen määräämin valtuuksin ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti
 3. johtaa ja kehittää toimintaa sekä pitää yllä jäsenluetteloa
 4. valmistella ja esitellä jäsenten yhdistykselle tekemät ehdotukset
 5. valvoa, että yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta hoidetaan huolellisesti
 6. hyväksyä toimintaan liittyvät sopimukset ja niiden irtisanomiset sekä hyväksyä avustusanomukset
 7. laatia vuosittain toimintasuunnitelma ja talousarvio
 8. laatia vuosittain toimintakertomus ja tilinpäätös
 9. ottaa ja erottaa yhdistyksen toimintaan tarvittavat työntekijät sekä asettaa toimikunnat avukseen ja alaisuuteensa
 10. hyväksyä hankinnat, jotka eivät ole budjetissa.

5. §  YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen on pidettävä vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta. Kevätkokous pidetään huhtikuun ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä.

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokoukset on kutsuttava koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenelle ensisijaisesti tietoliikenneyhteyttä tai muuta teknistä apuvälinettä käyttäen tai postitetulla kirjeellä.

Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä vuodelta ja päätetään siitä.
 2. Esitetään tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajan antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 3. Muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
 2. Valitaan hallituksen puheenjohtaja.
 3. Vahvistetaan jäsen- ja liittymismaksun suuruus.
 4. Vahvistetaan hallituksen jäsenille, sen asettamien toimikuntien jäsenille sekä tilintarkastajille maksettavat palkkiot.
 5. Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
 6. Valitaan yksi toiminnantarkastaja sekä varatoiminnantarkastaja.
 7. Muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Ylimääräinen yhdistyskokous pidetään niin usein kuin yhdistyksen kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksissa ovat äänivaltaisia ne jäsenet, jotka ovat maksaneet erääntyneen jäsenmaksunsa. Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua myös etäyhteyden avulla siten, että riittävä tunnistautuminen voidaan todeta.

Kullakin jäsenellä on yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänen mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Äänestys on suoritettava suljettuna, mikäli kaksi (2) jäsenistä sitä pyytää.

Yhdistyksen kokouksiin aiotut esitykset on jätettävä kirjallisesti hallitukselle vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.

Hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle, josta on tiedotettava jäsenille vähintään 14 päivää ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostitse.

6. §  YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen oikeuttamaa hallituksen jäsentä yhdessä.

7. §  TILIKAUSI

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8. §  SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näihin sääntöihin voidaan yhdistyksen kokouksissa tehdä muutoksia tai purkaa yhdistys, jos kahdessa peräkkäisessä kokouksessa 3/4 kokouksessa annetuista äänistä kannattaa ehdotusta.

9. §  YHDISTYKSEN TOIMINNAN LOPETTAMINEN

Jos yhdistys purkautuu, sen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

10. §  YLEISTÄ

Niissä tapauksissa, joista näissä yhdistyssäännöissä ei ole määrätty, menetellään voimassa olevan yhdistyslain mukaisesti.

Scroll to Top