Toipumisorientaatio

SSYK:n jäsenjärjestöt tekevät mielenterveystyötä Recovery-toipumisorientaation mukaisella työotteella. Keskusliiton tavoitteena on juurruttaa toipumisorientaatio yhä vahvemmin osaksi jäsenjärjestöjen työtä sekä toimialalle laajemminkin.

Perinteisesti psykiatrisen hoidon tavoitteena on pidetty kliinistä toipumista. Toipumisorientaatio keskittyy sen sijaan henkilökohtaiseen toipumiseen sekä mielekkään elämän löytymiseen – sairaudesta huolimatta. Henkilökohtaisen toipumisen polulla ammattilaisten tehtävänä on tukea asiakasta löytämään omia voimavarojaan. Lisäksi asiakasta autetaan suunnittelemaan elämäänsä siten, että hän itse kokee sen merkitykselliseksi, antoisaksi sekä toivorikkaaksi ja että hänellä on mahdollisuuksia toteuttaa omia haaveitaan ja tavoitteitaan.

Toipumisorientaation keskiössä ovat kumppanuus, osallisuus, toiveikkuus, myönteinen käsitys itsestä, elämän merkityksellisyys sekä voimaantuminen. Osallisuudella tarkoitetaan, että henkilöllä on täysivaltainen mahdollisuus osallistua oman hoitonsa suunnitteluun ja sitä koskeviin päätöksiin. Asiakkaiden onkin tärkeää olla aidosti osallisia omassa hoidossaan. Toiveikkuus puolestaan tarkoittaa sitä, että henkilö luottaa tulevaisuuden tarjoavan mahdollisuuksia toteuttaa omia tavoitteita sekä itselle tärkeitä asioita. Tätä kautta toiveikkuus linkittyy merkitykselliseen ja mielekkääseen elämään.

Toipumisorientaatio hyödyttää sekä asiakasta että ammattilaista. Asiakkaan elämään se lisää toivoa ja merkityksellisyyttä, ja täten ammattilainen kokee työnsä entistä palkitsevampana.

Lähde: Nordling, Esa 2020. Toipumisorientaatio – uudenlainen näkökulma sairastuneen läheisen ja omaisen auttamiseen. Labyrintti 3/2020. 10–11.

Scroll to Top